Капелани благословили авіаторів на початок нового навчального року

У понеділок, 15 січ­ня, у бри­га­ді так­тичної аві­ації іме­ні Пет­ра Фран­ка, що у Ста­ро­кос­тянти­но­ві, як і в усіх вій­сько­вих час­ти­нах Зброй­них сил Ук­ра­їни, роз­по­чав­ся но­вий нав­чаль­ний рік. В урочистостях з цієї нагоди взяв участь капелан УГКЦ о. Юрій Ланик. 

Святковий захід, присвячений по­чат­ку нав­чаль­но­го ро­ку, від­крив тим­ча­со­во ви­ко­ну­ючий обов’яз­ки ко­ман­ди­ра бри­га­ди пол­ковник Єв­ген Бу­ла­цик. Ко­ман­ду­вач по­ба­жав особово­му скла­ду бри­га­ди ще ре­тель­ні­ше пос­та­ви­ти­ся до навчання у вій­ськах та з нас­на­гою вчи­ти­ся то­му, що не­об­хідно для во­їна-аві­ато­ра під час ве­ден­ня бойових дій і не тіль­ки. Також до сло­ва зап­ро­си­ли зас­тупни­ка ко­ман­ди­ра бри­га­ди з мо­раль­но-психо­ло­гіч­но­го за­без­пе­чен­ня під­полков­ни­ка Іго­ря Бі­ла­на, ко­ман­ди­рів під­розді­лів та пред­став­ни­ка осо­бо­во­го скла­ду під­розді­лів.

Після цього військові капелани бригади, серед яких священик УГКЦ о. Юрій Ла­ник, про­чи­та­ли мо­лит­ву на по­ча­ток доб­рих справ та благословили осо­бо­вий склад освя­че­ною во­дою.

Урочисті заходи продовжилися в за­лі 42-го гар­ні­зон­но­го Бу­дин­ку офі­це­рів.